Pf-Nr

Bild

Herkunft/Datum

Name

Pf 0201

 

B. G. Paris 1970

Sansevieria spec.

Pf 0202

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image001.jpg

B. G. Hamburg 1970

Sansevieria spec.

Pf 0203

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image002.jpg

B. G. W�rzburg 1970

Sansevieria spec.

Pf 0204

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image003.jpg

Von Herrn Lavranos 1970

Sansevieria phillipsiae N. E. Brown

Pf 0205

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image004.jpg

Von Herrn Depraetere 1969

Sansevieria spec.

Pf 0206

 

Von Herrn Depraetere 1969

Sansevieria spec

Pf 0207

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image005.jpg

Von Herrn Depraetere 1969

Sansevieria spec.

Pf 0208

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image006.jpg

Von Dr. W. Schwabe 1970

Sansevieria spec.

Pf 0209

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image007.jpg

Von Herrn Bally

Sansevieria volkensii G�rke

Pf 0210

 

Von Herrn Bally 1972

Sansevieria spec

Pf 0211

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image008.jpg

Von Herrn Bally 1971

Sansevieria spec.

Pf 0212

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image009.jpg

Von Herrn Bally 1971

Sansevieria spec.

Pf 0213

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image010.jpg

Von Herrn Bally 1971

Sansevieria spec.

Pf 0214

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image011.jpg

Von Herrn Bally 1972

Sansevieria spec

Pf 0215

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image012.jpg

Von Herrn Bally 1972

Sansevieria pinguicula Bally

Pf 0216

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image013.jpg

Von Herrn Bally 1972

Sansevieria powellii?

Pf 0217

 

Von Herrn Bally 1972

Sansevieria spec.

Pf 0218

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image014.jpg

Von Hern Bally1972

Sansevieria rorida?

Pf 0219

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image015.jpg

Von Herrn Bally 1972

Sansevieria spec.

Pf 0220

 

B. G. Heidelberg

Sansevieria suffruticosa N.E.Br.

Pf 0221

 

B. G. Sofia 1972

Sansevieria aethiopica Thunb.

Pf 0222

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image016.jpg

Von F. Hohmann 1973

Sansevieria spec.

Pf 0223

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image017.jpg

Von F. Hohmann 1973

Sansevieria zeylanica Willd

Pf 0224

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image018.jpg

Von F. Hohmann 1974

Sansevieria spec.

Pf 0225

 

Von Herrn Bally 1974

Sansevieria spec.

Pf 0226

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image019.jpg

Von Herrn Bally 1974

Sansevieria spec.

Pf 0227

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image020.jpg

Von Herrn Bally 1974

Sansevieria spec.

Pf 0228

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image021.jpg

B. G. M�nchen  1974

Sansevieria spec.

Pf 0229

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image022.jpg

B. G. M�nchen 1974

Sansevieria parva N. E. Brown

Pf 0230

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image023.jpg

B. G. M�nchen 1974

Sansevieria spec.

Pf 0231

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image024.jpg

Von Herrn Brehm 1972

Sansevieria aethiopica Thunbg

Pf 0232

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image025.jpg

Von Herrn Brehm 1972

Sansevieria spec.

Pf 0233

 

Von Prof. Wulf 1972

Sansevieria parva N. E. Brown

Pf 0234

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image026.jpg

Von Christian Alsen 1975

Sansevieria spec.

Pf 0235

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image027.jpg

B. G. Heidelberg 1975

Sansevieria canaliculata? Carr.

Pf 0236

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image028.jpg

Palmengarten Frankfurt  1975

Sansevieria spec.

Pf 0237

 

Von Herrn Bergman

Sansevieria spec.

Pf 0238

 

Von Herrn Bally 1974

Sansevieria spec.

Pf 0239

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image029.jpg

Von Hern Meyer 1975

Sansevieria aff. dawei Stapf

Pf 0240

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image030.jpg

Von Frau Dr. E. Raadts 1075

Sansevieria kirkii BAKER var. pulchra N. E. BR.

Pf 0241

 

Von L. E. Newton 1975

Sansevieria longiflora Sims var fernandopoensis N. E. Brown?

Pf 0242

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image031.jpg

Von L. E. Newton 1975

Sansevieria liberica GER.& LABR.?

Pf 0243

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image032.jpg

B. G. Kew 1977

Sansevieria spec.

Pf 0244

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image033.jpg

B. G. Kew 1977

Sansevieria spec.

 

Pf 0245

 

B. G. Kew 1977

Sansevieria spec.

Pf 0246

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image034.jpg

Von G. Eggers 1978

Sansevieria senegambica Baker

 

Pf 0247

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image035.jpg

Von L. E. Newton 1981

Sansevieria spec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pf 0251 (DP )

 

B. G. Bochum 2006

Sansevieria franchisii

Pf 0252  (DP)

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image036.jpg

B. G. Heidelberg 

 

Sansevieria concinna N. E. BR.

Pf 0253 (DP)

Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: C:\Users\Julz\Desktop\Tabelle201-253-Dateien\image037.jpg

B. G. Heidelberg 2006

Sansevieria roxburghiana  SCHULT.